حضور داروسازی کوشان فارمد در سی و چهارمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران