راهنمای ارزیابی و کنترل آسم

با راهنمای ارزیابی و کنترل آسم، می توانید دریابید كه آسم شما در کدام مرحله است تا بر اساس آن، داروهای خود را دقيقتر مصرف کرده و آسم خود را بهتر کنترل کنید.

 

آسم شما به خوبی کنترل شده است (منطقه سبز یا امن)

یعنی شما در هنگام حرکت و خواب و فعالیت بدنی هیچگونه علامت بیماری آسم را ندارید، محدوده پیک فلومتر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رنج شخصی شما باشد.

پس داروهای روزمره خود را طبق دستور ادامه دهید.

 

علائم آسم شما افزایش یافته است (منطقه زرد یا احتیاط)

یعنی تنفس شما عادی است ولی خس خس سینه و تنگی نفس مخصوصا در حین خواب دارید! محدوده پیک فلومتر بین 50 تا 80 درصد محدوده شخصی شما باشد.

احتیاط کنید!

اگـرعلائم شما مربوط به منطقه زرد است، درکنار داروهایی که در منطقه سبز مصرف می نمایید، داروهای سریع الاثر را نیز استفاده کنید و پس از مصرف داروها، اگر باز هم در مدتی معین بـه شـرایط منطقـه سـبز نرسـیدید بـا پزشـک خـود در ارتبـاط باشـید. اگـر علائم تـا 24 سـاعت همچنـان ادامـه داشـت و هماننـد منطقـه قرمـز شـد بـه مرکـز اورژانـس مراجعـه شـود.

 

علائم آسم شما بسیار شدت یافته است (منطقه قرمز یا خطر)

یعنی تنفس بسیار سخت، سنگین و سریع بوده و داروها کمک کننده نیستند. سختی حرکت و تکلم وجود دارد، حفرات بینی کامل باز هستند، حرکت دنده ها آرام هستند، به خاطر تنگی نفس ناشی از آسم از خواب بیدار می شوید. میزان پیک فلومتر زیر 50 درصد محدوده شخصی شما باشد.

در این صورت باید با پزشک خود مشورت کنید تا بر این اساس داروهای شما را تجویز و تنظیم نماید.

در اسرع وقت با پزشک معالج تماس بگیرید یا به اورژانس مراجعه کنید.

  • برای دریافت آموزش های به روز و رایگان درباره بیماری آسم، فرم زیر را تکمیل کنید