۲۷ خرداد

حضور داروسازى كوشان فارمد در سى و سومين كنگره ساليانه

حضور داروسازى كوشان فارمد در سى و سومين كنگره ساليانه، جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران با گروه […]
۱ اردیبهشت
blog | کوشان فارمد | تیم

اطلاع رسانی راه اندازی وب سایت کوشان فارمد

مجموعه‌ی کوشان فارمد بر این باور است که می‌تواند تاثیر شگرفی بر بیماری، مدیریت آن و درمان بیماری داشته باشد.