حضور داروسازى كوشان فارمد در سى و سومين كنگره ساليانه